มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกียวกับสาขา

ชื่อ - สกุล
อาจารย์ชิดชนก มากเชื้อ
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาการบัญชี
การศึกษา
บช.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล์
-

 

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ผิวนวล 
ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อีเมล์
-

         
ชื่อ - สกุล
อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อีเมล์
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุษบรรณณ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บช.ม. (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมธิราช
อีเมล์

 

         
 

ชื่อ - สกุล
อาจารย์พิมลสวาดิ ศรียา 
ตำแหน่ง

อาจารย์
การศึกษา
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
-

   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพินดา โจนส์
ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล์
Supinda_koy@yahoo.com

         
  ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร วรรณชาติ
ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
การศึกษา
บช.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล์
-
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาอีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ 
ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อีเมล์

shahanis@gmail.com

         
 

ชื่อ - สกุล
อาจารย์ศิริศักดิ์ ศิริภิบาล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา

MSC. Master of Science in Accounting and Finance
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล

 
 

ชื่อ - สกุล
ดร.ลมุล เกยุรินทร์ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
PhD.in Accountancy, University of Aberdeen, UK
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์

lamun.k@rmutsv.ac.th

         
 

ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล
mypiyawan.s@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล
อาจารย์ปรัศนีย์ กายพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี
การศึกษา
บช.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อีเมล์
-