มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
    ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy Program

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็มภาษาไทย บัญชีบัณฑิต
    ชื่อย่อภาษาไทย บช.บ.
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Acc.

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
 

4. รูปแบบของหลักสูตร
    4.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี(เทียบโอนรายวิชา)
    4.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
    4.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างประเทศ
    4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
    4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

ดาวน์โหลดหลักสูตร