มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

สาขาการบัญชี : คณะบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ตั้ง : 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-317177 ต่อ 1701

โทรสาร : 074-317177

เว็บไซต์ : bba.rmutsv.ac.th